Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja rejestruje nową inicjatywę dotyczącą Europejskiego Dnia pod hasłem „Wszystko, co w naszej mocy”

Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Europejski Dzień pod hasłem «Wszystko, co w naszej mocy»”.

W nawiązaniu do przemówienia byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego Maria Draghiego z 26 lipca 2012 r. w ramach inicjatywy wezwano do instytucjonalizacji Europejskiego Dnia pod hasłem „Wszystko, co w naszej mocy” jako „symbolicznego aktu paneuropeizmu”. Celem organizatorów jest upamiętnienie rozdziału w historii UE, który uświadamia nam funkcjonalną odporność i podstawową zdolność instytucji, narodów i społeczeństw do realizacji postępu w trudnych czasach zarządzania wieloma kryzysami.

Inicjatywa spełnia wymogi formalne, dlatego Komisja uznała ją za prawnie dopuszczalną. Na tym etapie wniosek nie był jeszcze analizowany przez Komisję pod względem merytorycznym.

Dalsze działania

Od dzisiejszej rejestracji organizatorzy mają sześć miesięcy, aby rozpocząć zbieranie podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Będzie mogła podjąć działania w odpowiedzi na wniosek lub zdecydować, że nie podejmie żadnych działań, przy czym w obu przypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony jako mechanizm, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować politykę. Oficjalnie wprowadzono ją w kwietniu 2012 r. Formalna rejestracja europejskiej inicjatywy obywatelskiej otwiera procedurę, w ramach której milion obywateli z co najmniej siedmiu państw członkowskich UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosków ustawodawczych w dziedzinach, w których posiada ona takie uprawnienia. Warunki dopuszczalności są następujące: 1) proponowane działanie nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego, 2) nie jest ono oczywistym nadużyciem, nie jest w sposób oczywisty niepoważne, uciążliwe ani 3) sprzeczne z wartościami Unii.

Od momentu wprowadzenia mechanizmu europejskiej inicjatywy obywatelskiej Komisja otrzymała 120 wniosków o zarejestrowanie inicjatyw, z których 96 spełniało warunki konieczne do rejestracji. Po dzisiejszej decyzji liczba inicjatyw zarejestrowanych w bieżącym roku wynosi 10.

Więcej informacji

Europejski Dzień pod hasłem „Wszystko, co w naszej mocy”

Europejskie inicjatywy obywatelskie, pod którymi zbiera się obecnie podpisy

Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Kampania #EUTakeTheInitiative 

Źródło: Komisja Europejska